GIỚI THIỆU OMG

Lạy Cha chúng con ở trên trời

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng.

Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

***************************

 

 


Liên hệ